Forud for genenralforsamlingen2019 bød foreningen på 2 stk. smørrebrød.

Inden selve generalforsamlingen fortalte formanden for kommunens Ædre- og sundhedsudvalg Helle Koch om kommunens aktuelle sundheds- og ældrepolitik.


Referat
fra generalforsamling i Diabetesforeningen Høje Taastrup den 5. februar 2019.

1)      Velkomst og valg af dirigent.
Formanden bød velkommen og foreslog Svend Erik Hermansen til dirigent. Svend Erik blev valgt.
Referent: Flemming Ougaard

2)      Formalia:
Dirigenten konstaterede at indkaldelse er sket rettidigt i foreningens blad og på foreningens hjemmeside, og at dagsorden er iflg. vedtægterne.

3)      Bestyrelsens beretning:
Beretningen godkendt.

4)      Regnskab 2018:
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet godkendt.

5)      Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

6)      Foreløbige aktivitetsplaner:
Diabetes café første tirsdag i måneden. Mulige emner er pt fodterapeut, diætist og præsentation af golf. Forslag til emner modtages med glæde.
Sommerudflugt og motionstilbud forventes også at fortsætte.

7)      Valg af bestyrelse:
De 3 bestryelsesmedlmemr, der genopstilelde, blev valgt, herunder kassereren Felemming Ougaard  og Annette karlsson (næstformand)  Anne Jensen nyvalgtes.

8)      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
1) Carsten Straaberg  2) Karen Kronholm Jensen

9)      Valg af kritisk revisor:
Dorthe Jordan-Knudsen

10)  Valg af revisorsuppleant:
Jørn Schibsbye
11)  Evt.

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for en god generalforsamling.Referat fra generalforsamling

Opdateret den 7. februar

2019