Generalforsamling 1. februar 2022

Referat fra generalforsamling 1. marts 2022 kl.19.00 på Sundhedscenter Espens Vænge

1. Valg af dirigent og referent . Svend Erik Hermansen valgtes som dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år Beretningen blev godkendt.
3. Godkendelse af regnskab 2021. Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdels Ingen indkomne forslag.e
5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år. Atvitetsplanen drøftet og godkendt.
6. Valg af bestyrelse
Genvlg af bl.a.Carsten Straaru og Annette Karlsson. Nyvalg af Bodil Andersen.
Ruth Trier valgtes som suppleant.
7. Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant Afventer.
8. Valg af en kritisk revisor og revisorsuppleant
Fleming Ougaard valgtes som revisor.
9. Eventuelt
Intet til referat.
Generalforsamling 2019

Frud for genenralforsamlingen 2019 bød foreningen på 2 stk. smørrebrød.

Inden selve generalforsamlingen fortalte formanden for kommunens Ædre- og sundhedsudvalg Helle Koch om kommunens aktuelle sundheds- og ældrepolitik.


Referat
fra generalforsamling i Diabetesforeningen Høje Taastrup den 5. februar 2019.

1)      Velkomst og valg af dirigent.
Formanden bød velkommen og foreslog Svend Erik Hermansen til dirigent. Svend Erik blev valgt.
Referent: Flemming Ougaard

2)      Formalia:
Dirigenten konstaterede at indkaldelse er sket rettidigt i foreningens blad og på foreningens hjemmeside, og at dagsorden er iflg. vedtægterne.

3)      Bestyrelsens beretning:
Beretningen godkendt.

4)      Regnskab 2018:
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet godkendt.

5)      Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

6)      Foreløbige aktivitetsplaner:
Diabetes café første tirsdag i måneden. Mulige emner er pt fodterapeut, diætist og præsentation af golf. Forslag til emner modtages med glæde.
Sommerudflugt og motionstilbud forventes også at fortsætte.

7)      Valg af bestyrelse:
De 3 bestryelsesmedlmemr, der genopstilelde, blev valgt, herunder kassereren Felemming Ougaard  og Annette karlsson (næstformand)  Anne Jensen nyvalgtes.

8)      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
1) Carsten Straaberg  2) Karen Kronholm Jensen

9)      Valg af kritisk revisor:
Dorthe Jordan-Knudsen

10)  Valg af revisorsuppleant:
Jørn Schibsbye
11)  Evt.

Formanden takkede dirigenten og forsamlingen for en god generalforsamling.Referat fra generalforsamling

Uddrag af Bestyrelsens beretning 2019:

Et travlt år med diabetescafeer, motion, udflugt, golf og motivationsgrupper og GPDR er forbi.

Vi har haft 9 diabetescafeer med forskelligt indhold.

I marts var temaet Lev et sundt liv med diabetes. Svenning Ravn fra Solrød fortalte sammen sin hustru om erfaringer fra Chris McDonalds TV-projekt U-turn.

Aprilcafeen var om Bugspytkirtlen og dens funktion i Type 1 og Type 2 diabetes - hvorfor og hvornår er insulinbehandling er nødvendig" ved læge Mari-Anne Gall, Novo Nordisk. Spændende kompetent oplæg

Maj måned var i sundheden tegn. Espens Vænges diætist Pernille Sode skelnede meget mellem mad- og kostplaner.  Konklusionen var, at det er svært at give en generel plan som hun var bedt om, da vi alle er forskellige – også som diabetikere.

Sidste møde før sommeren blev holdt i juni. Den ene af vore nyuddannede motivationsgruppeinstruktører Harjit Kaur fortalt om, hvad en motivationsgruppe var.

Det er et projekt finansieret af hovedforeningen med fokus på mad og motion. Det har som sådan ikke noget med lokalforeningen at gøre. Vi synes imidlertid, det er et rigtig godt projekt. En af forudsætningerne er bl.a. at vi står som ansøger til lokalerne – og det gør vi gerne. Efterårets hold havde 12 tilmeldte. I foråret er der startet et nyt hold med 8 med Harjit og Carsten, suppleant til bestyrelsen, som instruktører.

Derefter kom en læge fra Herlev og fortalte om et forsøg, der satte fokus på Stress og Diabetes. Oplægget handlede mest om det konkrete forsøg og ikke så meget om sammenhængen mellem stress og diabetes.  Efterfølgende har nogle fra Taastrup meldt sig – men pga datalovgivningen ved vi ikke hvem det er!!  Altid spændende med forsøg!

Første cafemøde i efterårssæsonen blev afviklet i september med bestyrelsesorientering om efterårets program, ligesom Carsten kom med seneste nyt om motivationsgruppen.

I oktober havde vi på opfordring fra bla. Espens Vænge temaet Hjertekarsygdomme, rygning og diabetes! på programmet. Sundheds- og rygestopkonsulent, sygeplejerske Jane Koggersbøl, Sundhedscenter Espens vænge, holdt oplæg om dette, idet hovedvægten dog var lagt på rygestop og kommunens kurser om dette.

Et længe næret ønske om et tandtema blev opfyldt i november under titlen
Hvordan er det med tænder og diabetes? Hvordan dårlig mundhygiejne kan forværre diabetes hos den enkelte. Kommunens overtandlæge Valdemar Hein gjorde et tørt stof levende og gjorde det underholdende – selv om temaet var alvorlig nok.

I julemåneden havde vi igen temaet Diabetes og Stress som tema – denne gang ved vor gamle kending, læge Frederik Persson, fra Stenocentret. Han og en kollega fortalte spændende og underholdende om temaet..

Som noget ønskede vi godt nytår med en nytårskur i januar med 2 stk. smørrebrød. De 15 fremmødte havde en hyggelig aften og selv om der var plads til flere, gav det mod på at gentage det til næste år.

Udover cafeaftnerne havde vi igen i år en udflugt, I år gik turen til Flakfortet. Vi var 12, der fik en rigtig god oplevelse med en spændene 1½ - times rundvisning med historier – såvel fra ældre tider som fra nutiden. Vi sluttede af med en god frokost. Deltagertallet uden for bestyrelsen var stort set som det plejer. Tak til kommunen for tilskud fra ½ 79-midlerne, der muliggjorde en rimelig egenbetaling. Om vi skal afholde en tur i 2019, må den nyvalgte bestyrelse tage stilling til. Det vil dog være rart med nogle tilkendegivelser i aften om interessen blandt medlemmerne.

Også i august forsøgte vi noget nyt med indbydelse til en introdag til Golf i Hedelands Golfklub. Golfklubberne prøver at markedsføre sig med golfsportens positive effekt på Diabetes.

Vi var 9 fremmødte, der alle fik en fornøjelig dag på golfbanen og frokost betalt af klubben. Ingen tog dog efterfølgende imod tilbuddet om 3 måneders gratis medlemsskab og undervisning.

Motionstilbuddene har kørt gennem hele året. Fremmødet har været blandet – men samlet set er vi omkring 15 tilsammen på Espens vænge og Parkskolen. På det seneste har fremmødet heldigvis været lidt højere og mere stabilt på det seneste, så vi ser med optimisme på fremtiden.  I sommerperioden er det ofte meget lavt og ustabilt, så spørgsmålet er om vi skal lukke ned fra midten af juni til midten af august - eller evt. kun i juli. Vi hører gerne nogle synspunkter på dette, inden bestyrelsen træffer sin endelige beslutning.
Vi modtager også gerne ideer til, hvad vi evt. kan gøre for at højne fremmødet.

Vi er 2 ud af bestyrelsens 3 uddannede selvtrænerinstruktører på Espens Vænge. Hver 3. uge kommer Jette Håkansson, uddannet instruktør og giver os vejledning og gode råd til motionen. Hendes konsulenthonorar betales af kommunens § 18-midler, som vi gerne vil takke for!

På Parkskolen foregår det hele på eget initiativ.
Også i år har der såvel i bestyrelsen som hos motionsdeltagerne været snak om det rimelige i, at vi har motionstilbud to steder. Der er delte meninger om dette – også i bestyrelsen, hvor nogle mener, det kan have en negativ indflydelse på fremmødet på Espens Vænge, ligesom vi – på papiret - optager pladsen for andre på Parkskolen – er det rimeligt?

Et argument fra nogle er, at Parkskolens eftermiddagstider passer bedre. Andre finder derimod, det er bedst at træne om aftnen, ikke kun – men også de, der på grund af arbejde vil være afskåret fra eftermiddagstræningen.

Bestyrelsesflertallet mener efter en snak, at vi ikke skal forhindre de, der foretrækker Parkskolen, i at kunne motionere der uanset deltagertallet – selv om et højere deltagertal vil velvære mere motiverende hos de to ansvarlige på Espens Vænge.

Igen i 2018 deltog vi med en bod på de to frivillighedsdage, en i Hedehusene, 1 en i Taastrup. Vi vil gerne sige tak til Espens Vænge for, de stiller en sygeplejerske til rådighed for blodsukkermålinger, der altid er et tilløbsstykke. Hvert år bliver nogle henvist til egen læge for nærmere kontrol. Vi samarbejder også med andre organisationer – blandt andet gennem to årlige brugermøder her på Espens Vænge. Det udmøntede sig i, at vi blev inviteret med i Kræftens Bekæmpelses kampagne Røgfrit Taastrup. Nu har vi mindst to gange skriftligt bekræftet vor deltagelse – men de synes ikke speciel aktivt endnu.

Formanden for lokalforeningen er også i bestyrelsen for Danske Handicaporganisationers lokalafdeling og derigennem udpeget til kommunens handicapråd, der kan komme med gode råd til kommunalbestyrelsen i alle forhold vedr. handicap. Selv om det er sjældent, vi hører noget om diabetes, er det alligevel en vigtig platform, da diabetikere også kan have mere end et handicap.

Vi deltager også i hovedforeningens repræsentantskabsmøder m.v. Det vigtigste i år var nok mødet 6. november, hvor vi skulle godkende, at hovedkontoret samlede afdelingerne i Odense og København i Glostrup., der fremover er foreningens adresse.

Den nærmere baggrund og konsekvenserne heraf, vil jeg gerne uddybe, hvis nogle i generalforsamlingen ønsker dette. Dog skal det præciseres, at ønsker man fremover at vide noget om vore arrangementer, skal man tilmelde sig vort nyhedsbrev eller læse i Diabeteskalenderen på nettet, da der ikke længere udsendes en trykt kalender med medlemsbladet.

Vi prøver dog at kompensere ved hver måned at få omtalt arrangementerne i ugeavisens kalenderoversigt, der bringes 1 gang om måneden.

Endelig – GPDR hvad er dog det? Jo, i korthed, at vi kun må gemme oplysninger mails mv, i det omfang, de er relevante for os. Samt kun offentliggøre navne, adresser på bestyrelsesmedlemmer m.v. på nettet i det omfang, de pågældende har givet skriftlig accept. Der er ikke meget nyt i dette. Vi er så ekstra beroliget ved, at vi er underlagt hovedforeningens IT-system, da hovedforeningen er vor ”øverste” dataansvarlige.

Med disse ord overlades beretningen til generalforsamlingens forhåbentlige konstruktive debat og meget gerne forslag til cafeaftenemner – selv om det også er et tema under et senere dagsordenspunkt.

Opdateret den8. december 2021